10 мерки срещу миризмите, 11-тата – отчет от кмета до края на годината

  23 Август 2017, 08:36     2088     0   
     


Снимка: Кратка лятна сесия: приключи за час, след като окапаха половината докладни, а в точка Разни отхвърлиха декларация за екопроблемите / Радка Минчева

Петима общински съветници: независимата Милена Орешкова, Божинел Христов и Калоян Монев от „Кауза Разград“, Веселин Спасов и Митко Ханчев от Реформаторския блок предлагат общо 11 мерки за опазване на околната среда. Докладната им е единствена в дневния ред на извънредното заседание на Общински съвет-Разград утре, 23 август от 13,30 ч. в залата на 11 етаж на община Разград.


7 от предложенията на местните парламентаристи започват с думата „настоява“ и свързани с дейността на кмета на община Разград д-р Валентин Василев, 3 са насочени към Постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство с председател Валентина Френкева и са свързани с разработване заедно с общинска администрация на наредби и програми на екологична тема, а 11-тото предложение задължава градоначалника до края на 2017 г. да отчете какво е извършил по предложените мерки. Аргументи да ангажират кметската управа с конкретни действия по разрешаване на екологичния проблем петимата съветници откриват в Закона за опазване на околната среда, предложеинята им са свързани както с модернизацията на Градската пречиствателна станция и с почистване на коритото на река Бели Лом, така и с проверки на предприятията относно това имат ли инфраструктура за отичане на отпадните си води.

Вижте всички предложения в проектодокладната:
"1. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на община Разград в най - кратък срок да направи всичко възможно да се осигури финансиране за реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция.


2. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на община Разград в най - кратък срок да проучи и ако е възможно да възложи разработване и реализиране на проект за изграждане на когенерационна система за производство на възобновяема енергия от биогаз към градската пречиствателна станция за битови отпадни води.


3. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на община Разград да възложи почистване на речното дъно и корито на река Бели Лом от отпадъци и наслоени битови и производствени утайки.

4. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на община Разград в най-кратък срок да разпореди да се  проверят и затворят всички излази с вливане на отпадъчни битови и производствени води в река Бели Лом на територията на община Разград и да задължи производителите и частни лица, генериращи битови и производствени отпадъци и невключени в градската канализационна мрежа, да извършат това в най-кратки срокове.


5. Настоява в рамките на своята компетентност, Кметът на община Разград в най - кратък срок да разпореди да се извърши проверка за повреди и пропуквания по канализационната и колекторна система около река Бели Лом.


6. Настоява в рамките на правомощията си, Кметът на община Разград да извърши проверка на всички предприятия на територията на община Разград с постоянно производство дали имат подходяща инфраструктура за отичане на отпадъчните води от производството им към градската пречиствателна станция и/или съгласува изграждането на собствени пречиствателни станции за потребностите на съответното предприятие съгласно нормативните изисквания.


7. Настоява в рамките на правомощията си, Кметът на община Разград да задължи всички земеделски производители да уведомяват предварително по подходящ начин населението на община Разград за използването на утайки и биологични вещества за торене.


8. Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи Общинска програма за опазване на околната среда на община Разград, която да се внесе за разглеждане в Общински съвет - Разград.


9. Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи Програма за управление на утайките от пречистване на води (чл.53, ал.2 от Наредба  №11 за управление на отпадъците на територията на община Разград), която да се внесе за разглеждане в Общински съвет Разград.


10. Възлага на ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство заедно с общинска администрация да разработи и внесе проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Разград,  която да се внесе за разглеждане в Общински съвет - Разград.


11. Задължава Кмета на община Разград до края на 2017г на основание чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА да внесе пред Общински съвет - Разград отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Разград по настоящата докладна записка.“.


Ще припомним, че причина за провеждане на извънредната сесия на Общинския съвет в Разград е назрялото гражданско недоволство от неприятните миризми, които се разнасят над различни части на града предимно през нощта. В понеделник на протест в градинката до Часовниковата кула бяха събрани над 280 подписа в подкрепа на декларация, която ще бъде представена на сесията. Официално и категорично становище от РИОСВ-Русе относно източника на миризмите все още няма, а относно миналогодишния подобен проблем има образувано досъдебно производство./ dariknews.bg