Асоциация Българско Черноморие: Подаваме сигнал за фалшифицирани местообитания по НАТУРА 2000

  19 Септември 2017, 14:55     4544     1   
     


Национална асоциация „Българско Черноморие“ (НАБЧ) изпрати сигнал до Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров, че „Ръководството за определяне на местообитанията с европейска значимост в България”, което е официалният документ, служещ при полева работа за идентифициране на референтните за България природни местообитания от Приложение 1 - Директива 92/43 ЕЕС, е подправено в процеса на обявяване на приоритетните хабитати и зони от мрежата НАТУРА 2000.

Става въпрос за нашумелите покрай кризата в Каварна „Понто-сарматски степи“, чието съществуване се оказва не просто необяснимо и необосновано за държавните институции и местните, но и напълно незаконно. Проверка на експертите на НАБЧ повдига съмнения и въпроси, че появяването на Понто-сарматските степи в българския правен мир е резултат от документална измама, поради което срещу България е проведена наказателна процедура и има влязло в сила осъдително решение на съда в Страсбург.

Хронологията е, както следва:

През 2005 година, с подпис на министър Долорес Арсенова, е утвърдено ръководството, по което се определят местообитанията в страната, предвид присъединяването ни към ЕС. В това Ръководство под код 6290 фигурират Западнопонтийските божурови степи - като малко местообитание, неприоритетно и не от Европейска значимост, т.е. не е застрашено от изчезване. Определянето на този хабитат е въз основа на академични трудове на Бондев, Цонев, и други.

Имайки предвид това, няма никакви индикации, че зоните с такива местообитания биха могли да станат обект на драстични рестрикции. Съответно, в период на икономически възход започват инвестиционни проекти в района на Калиакра.

През 2009 година, неясно по чие разпореждане, Ръководството е променено и на мястото на Западнопонтийските божурови степи с код 6290 изведнъж се появяват анонимно, без автор и без налична, научна обосновка,  Понто-сарматските степи с код 62C0 – вече приоритетно „със звездичка“ местообитание, обхващащи почти 25 000 декара и създаващо предпоставки за драстични ограничения на човешките дейности в района на Приморска Добруджа. Прави особено силно впечатление, че никъде в подмененото ръководство от 2009г. не е описано, кой експерт и на базата на какви научни данни е включил Понто-сърматските степи с код 62С0. Друго, което се вижда, е че в преамбюла на ръководството продължава да стои местообитание Западнопонтийски божурови степи, което е описано и включено в ръководството от научния работник Веска Русакова. От съществена важност е и друг факт, че такъв код и такова местообитание не фигурира в нито един текст, послужил за основа на ръководството.

Национална асоциация „Българско Черноморие“ подаде сигнал до Главния прокурор, целящ да се образува проверка по съмнения за подмяна, фалшификация и/или незаконни и необосновани промени в „Ръководството за определяне на местообитанията с европейска значимост“, въз основа на които, за България ще възникнат следните негативни последици:

Плащания по наказателната процедура и осъдителното решение и санкции от Европейската Комисия
Вълна от съдебни искове срещу държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, нанесени върху хилядите собственици на земи и предприемачи в района, претърпели пропуснати ползи и вреди за стотици милиони.
Щети върху репутацията на България като страна-членка на ЕС с работещи институции и разделение между държавния и неправителствения сектор.

Ние от Национална асоциация „Българско Черноморие“ настояваме за изясняване на истината за да се разбере, кой е подменил неправомерно местообитание Западнопонтийски божурови степи с кога 6290 с приоритетно местообитание Понто-сърматски степи с код 62С0 и да се вземат обяснения от: министрите, които са били начело през този период на околната среда и водите, шефовете на дирекции и експертите от МОСВ, научните работници, които са вписани като изработили местообитанията в двете ръководства от 2005г. и 2009г., а също така от управляващите тогава Зелени Балкани и WWF- Дунавско-карпатска програма, както и редакторите и коректорите на издадените ръководства.

18.09.2017

Национална асоциация "Българско Черноморие"

Димитър Канариев


     

Росен Цонев 24.09.2017 г., 11:06 ч.

Това са пълни глупости! Редно беше да потърсите мнението на някой от засегнатите в т.нар. сигнал. Промени в директивите се правят само от ЕК, а ръководството само е отразила вече извършена промяна. Естествено, че нито учените, нито МОСВ могат да променят директива 92/43. Нека Г-н Цацаров привика Г-н Барозу или тогавашния комисар по