Еколози откриха рядък бръмбар, който не е срещан в България от 50 години

  26 Август 2020, 18:27     8342     2   
     


Снимка: Грапавият бегач за последно е откриван в България преди 50 години.

По време на теренни проучвания, еколозите от „Енвимон“ са открили голяма част от целевите видове безгръбначни животни в България, съобщиха от компанията.

Най-интересно е откритието на грапавия бегач (Carabus variolosus), който не е срещан  през последните 50 години в България.

Видът е критично застрашен в целия ареал от разпространението му, поради изчезване на естествения хабитат. Обитава брегове на бързотечащи планински реки и потоци, тресавища (мочурища) и прилежащите им горски местообитания в планини. Отрицателно действащи фактори са намаляване на дебита на планински реки и потоци в резултат на тяхното използване за битови нужди (напояване, водоснабдяване) или за производство на енергия.

Освен него, друг рядък бръмбар, Lucanus cervus-1083 (4бр.), е намерен в гр. Маджарово на завоя на р. Арда.

Други любопитни находки от мониторинга са: Carabus variolosus (1  екземпляр до с. Вършец), Saga pedo (2 екземпляра на резерват „Сините камъни"), Pilemia tigrina (6 екземпляра до Враца) и  Nymphalis vaualbum (13 екземпляра до с. Горни Лом).

Всички тези видове са изключително редки за фауната на България поради факта, че са с много локално разпространение.

Теренният мониторинг на природни местообитания в зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ и извън тях в  страната се осъществява от ДЗЗД „ЕНВИМОН", по проект на Изпълнителната агенция по околна среда.


     

Черен Кос30.08.2020 г., 19:58 ч.

Новината ми звучи като отчет на дейността по „усвояването“ на средства. И ни подготвя за "усвоянето" на няколко милиона за опазване и спасяване на редките бръмбари!

Атанас Чобанов28.08.2020 г., 12:28 ч.

И Тома Белев откри бръмбара корояд, докато управляваше Природен парк Витоша! Даже му създаде отлични условия за размножаване, за да унищожи голяма част от Витоша!