Експерти призовават прокуратурата да разследва паленето на защитени местности

  05 Февруари 2020, 13:31     3548     0   
     


Снимка: Пожарът в Драгоманско блато изпепели 1/3 от защитената местност

Прокуратурата да започне да разследва масовото палене на защитени местности, в които се опазват местообитанията на редки и застрашени растителни и животински видове в България. За това призовава Борис Каракушев, експерт по защитени територии, който извършва мониторинг на видовете и типовете природни местообитания в страната.

Само в рамките на един месец са запалени три значими за съхраняването на биологичното разнообразие влажни зони.

Пожар бушува вчера край местността „Калимок – Бръшлен“ на р. Дунав, до гр. Тутракан. Защитената територия е дом на над 500 вида растения и птици, като в нея се опазват голямо разнообразие на характерни за района екосистеми и ландшафти. Според Каракушев става въпрос за умишлен палеж.

„Калимок-Бръшлен“ е защитена местност в България, намираща се под код 146 в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България. Заема площ от 5952.34 хектара в територията на Тутраканската низина в границите на селата Бабово, Бръшлен, Голямо Враново и Ряхово в Община Сливо поле, област Русе, и град Тутракан и селата Нова Черна, Старо село и Цар Самуил в Община Тутракан, област Силистра. Включва и българските острови по Дунава - Мишка, Малък Бръшлен, Пясъчник, Безименен, Калимок и Радецки.

В Калимок-Бръшлен флората и растителността са представени от 109 вида водорасли, 10 вида мъхове, 16 вида гъби, 380 вида висши растения, а фауната от 240 вида птици, от които над 130 – гнездящи, 46 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни, 67 вида риби, 500 вида безгръбначни животни.

Наскоро пламна пожар и в Дуранкулашкото езеро, където изгоряха около 50 декара с тръстика от защитената местност. Огънят унищожи местообитанието на много редки и застрашени видове птици. Друг пожар изпепели 1/3 от защитена местност „Драгоманско блато“. И двете защитени територии са включени в списъка на Рамсарската конвенция и в екологичната мрежа Натура 2000 по Директива за птиците и Директива за местообитанията.