Клиентите на "Овергаз" отделят 20% по-малко вредни емисии (графика)

  02 Август 2017, 11:25     1736     0   
     


Газификацията и използването на природен газ, вместо традиционните течни и твърди горива и електроенергия, водят до значително и ефективно намаляване на емисиите на вредни вещества и парникови газове.

От януари до юни тази година спестеното количество вредни вещества и парникови газове се е увеличило с почти 20% в сравнение със същия период на 2016 г. Това показват данните на енергийното дружеството „Овергаз” за първите шест месеца на 2017 г.

В резултат на осъществяваната от компанията газификация е избегнато отделянето в атмосферата на 14 983 тона серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения. Това са вещества, които оказват значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и качеството на атмосферния въздух.

Газификацията на промишлени, обществено-административни и битови потребители е допринесла за намаляване на емисиите на парникови газове. Анализът показва, че през първата половина на 2017 г. използването на синьото гориво е допринесло да се избегне емитирането на над 265 000 тона парникови газове./ http://www.economic.bg