Край София откриха популации на една от най-красивите пеперуди в България

  18 Юни 2020, 17:50     4101     0   
     


Снимка: Parnassius mnemnosyne

Край софийските села Кокаляне и Долни Пасарел откриха популация на една от най-красивите пеперуди в България - Черен Аполон. Местообитания са установени по време на теренни проучвания на 10 екипа, които извършват мониторинг на безгръбначни видове в страната.

В рамките на изследването бяха установени и следните видове:

• Близо до село Миланово (Врачанска планина) бяха установени 15 екземпляра от сечкото Pilemia tigrina върху растението Anchusa barrelieri.

• За поточния рак Austropotamobius torrentium  бяха проучени, според методиката, 26 реки, от които в р. Сърнена и р. Петровска, където бяха установени съответно 5 и 7 екземпляра.

• Буковият сечко (Morimus asper funereus) беше установен в редица находища: 11 бр. ларви в с. Герман; 3 бр. ларви в Лозенски манастир, в с. Голешево- 4 екз. И в с. Беласица- 2 екз.

• Черният аполон- Parnassius mnemnosyne беше установен близо до село Кокаляне с 26 екз.; други 28 екз. В с. Долни Пасарел и 21 екз. в с. Лилеково.

• Целевият вид Cucujus cinnaberinus e установен до с. Пастра, до с. Чифлик (община Троян), до с. Ново село (общ. Кюстендил) и до с. Пирин.

• Целевият вид Probaticus subrugosus e установен на 2 от четирите посетени площадки, а именно тази до с. Огняново и до гр. Харманли.

• В блата близо до с. Гарван и с.Ореш бяха открити екземпляри от медицинска пиявица Hirudo verbena.

Във всички площадки са налични местообитания на вида Градински охлюв(Helix pomatia), които са в сравнително добро състояние и няма съществени заплахи. В площадките са установени и други видове от рода: Helix lucorum и Helix philibinensis.

В рамките на мисиите никъде не са установени следи от прилагането на каквито и да било консервационни мерки. Почти на всички площадки се извършват дейности от различен характер, които водят до увреждане на съответните местообитания на целевите видове. Има голяма вероятност влошените метереологични условия, да са причина част от целевите видове да не бъдат установени.

Мониторингът се осъществява от ДЗЗД „ЕНВИМОН“ по проект на Изпълнителната агенция по околна среда.


     

 


Последни