Промяна в НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. относно реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

  04 Август 2017, 09:54     2453     0   
     


Публикувани са изменения и допълнения в НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г.)

Обръщаме внимание на всички собственици или ползватели на обекти, задължени да извършват собствени периодични или непрекъснати измервания (СПИ, СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, че в Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г., е публикувана изменена и допълнена Наредба 6 от 26.03.1999 г. Основните акценти на измененията и допълненията, влизащи в сила от 28.07.2017 г., са:

Ø Актуализирани и прецизирани са терминологията и разпоредбите по отношение реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества;

Ø Въведени са нови изисквания към размерите на точките за вземане на проби/ извадки при СПИ и СНИ (само за нови неподвижни източници, въведени в експлоатация след 01.01.2018 г.);

Ø Задължават се собственикът или ползвателят на обекта да осигуряват вземането на проби/извадки при СПИ в присъствието на представител на съответната РИОСВ при източници на емисии на обекта, отговарящи на определени с наредбата условия;

Ø Въведени са нови допълнителни изисквания към съдържанието на докладите за получените резултати от собствените измервания, както и нови срокове за представянето им в РИОСВ и оценяването им за съответствие с изискванията на наредбата от директора на съответната РИОСВ.