РИОСВ – Хасково издаде наказателни постановления за над 33 000 лв.

  10 Март 2017, 09:12     3647     0   
     


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково направиха 129 проверки на 127 обекта от началото на година. Дадени са 166 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 12 акта, наложени са 6 санкции и са издадени 14 наказателни постановления на обща стойност 33 100 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на стойност 27 176 лв.

Издадени са 3 наказателни постановления общо за 21 000 лв. по Закона за управление на отпадъците на торов завод в Димитровград. Постановление за 2000 лв. е връчено на кмета на община Кърджали за неизпълнение на предписание, изискващо преустановяване горенето на отпадъци на временната площадка за битови отпадъци в с. Вишеград. Наложена е имуществена санкция на незаконна автоморга в Кърджали в размер на 5000 лв. за неизпълнение на предписание, според което дружеството е трябвало да предаде наличните на площадката отпадъци от излезли от употреба МПС на лице, притежаващо документ за тази дейност.

Млекопреработвателно предприятие в Меричлери е глобено с 1000 лв. за изпускане на отпадъчни води в р. Меричлерска. Община Момчилград е санкционирана с 500 лв. за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в с. Прогрес. За неподдържане на пречиствателно съоръжение е издадено наказателно постановление в размер на 500 лв. и на винарска изба в Харманли. По Закона за водите са глобени с общо 1500 лв. и два ракиени казана в Хасково и в с. Върбица. Глобени са 3 физически лица по Закона за лечебните растения на обща стойност 600 лв., затова че като билкозаготвители не са предоставили обобщена справка за 2016 г. в РИОСВ – Хасково за изкупени реализирани и налични количества билки от организираните от тях билкозаготвителни пунктове. Издадено е едно наказателно постановление за 1000 лв. и по Закона за биологичното разнообразие.

Акцент в контролната дейност на инспекцията са проверки на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за третиране на отпадъци и на лица, образуващи от дейността си производствени и опасни отпадъци. За разрешителни, издадени за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и спазването на определените с разрешителните индивидуални емисионни ограничения, също се следи строго. Извършен е контрол по изпълнение на изискванията за използваното от операторите оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества. По празниците бе засилен контролът и върху продажбата на защитени видове растения в цветарските магазини. От началото на годината на „Зеления телефон" са постъпили 9 сигнала.

Източник: РИОСВ - Хасково


     

 


Последни

България

Парламентът сложи край на зеления рекет

   09 Април 2024   3543    1