Обективно ли е решението на Върховния Административен Съд за Пирин?

  31 Юли 2018, 17:58     9556     0   
     


Категорично не.

Три са основните мотиви на тричленния състав на Върховния административен съд с председател Соня Янкулова, за отмяната на решението на Министерски съвет за изменение на сега действащия План за управление на Национален парк Пирин. И трите са необосновани и противоречат на закона и материалното право.

Първият довод на съда е тълкуването на член 21 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). В него по отношение на възможностите за изграждане на спортна инфраструктура в националните паркове дословно е казано, че „в националните паркове се забраняват: строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения.

По този текст в началото на настоящият век зелени организации са водили над 60 дела срещу изграждането на ски зоната над Банско. Поради тази причина през 2001 петчленен състав на ВАС излиза с тълкувателно решение и различни съдебни състави отхвърлят всичките 60 иска на зелените.

Настоящият съдебен състав е единственият, който оспорва и не се съобразява с тълкувателното решение от 2001г.

Действително у нас няма прецедентно право, но е налице съдебна практика и такъв тип тълкувателни решения се прилагат. Един закон не може да обхване всички житейски ситуации, затова има логика на закона. Ако се приеме становището на настоящия състав на ВАС, това означава никъде и никога в българските планини, от които повечето са защитени територии, да се изгради и един лифт. Това вече ще е прецедент в правото и практиката на Европейският съюз.

Член 21 от ЗЗТ изброява изключенията от него. Те са изброени със запетайка. Ако трябва да се тълкува граматически след пасажа „ремонт на съществуващи сгради“, трябва да има тире, за да е ясно, че се отнася за пътища, спортни съоръжения и така нататък. Тълкуването на съда е неправилно, още повече, че "ремонт" не е глагол и не може да се отнася за изброените дейности след него. Тоест изграждането на спортни съоръжения е допустимо в националните паркове. А въжените линии въщност са съоръжения за обслужването на посетителите, тоест изграждането на нова кабинка в ски зона „Банско“ не е забранено от ЗЗТ.

В първия довод на съда има още една причина, поради която решението е опорочено, не е обективно и законосъобразно - НИКЪДЕ в Наредбата за разработване на планове за управление няма процедура "ПРЕЦЕНКА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА".

Такава преценка има, но единствено, когато е налице заявено инвестиционно намерение. Но в този случай такова липсва, както описахме по-горе и затова не може да се прилага този текст. Тук съдът е проявил некомпетентност и погрешно тълкуване на закона.

Вторият довод, на който се позовава съдът, за да отмени решението на МС от 28.12 2017, е че "липсва преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост(ОС).Тук мотивите на магистратите нямат никаква законова и нормативна основа.

Плановете за управление на защитените територии по своята същност са рамков екологичен документ (както посочва самият съдебен състав в мотивите си – б.а.), тоест са една голяма екологична оценка. Те определят целите, начините и как в период от 10 години ще се 
 опазват и ползват тези територии. Те (плановете) не разглеждат и в тях няма никакви конкретни инвестиционни намерения и проекти. Това не е в предмета на техните цели при разработването им.

В България почти от 20 години се разработват такива планове. С изключение на един, на Природен парк „Странджа“, където имаше включен цял ваканционен комплекс, никога не е правена екологична оценка на такъв рамков документ. Така е процедирано и за сега действащият План на НП „Пирин“, приет през 2004 година. На него не е правена екооценка. Тя е задължителна, когато има конкретно намерение с точна локация, параметри и координатна система. Едва когато са ясни тези детайли, се прави оценката,з а да се анализира дали съответният обект нарушава някое конкретно местообитание.

В действителност променените, приети от кабинета на 28 декември миналата година, дават възможност в ски зона „Банско“, която съгласно Плана за управление на НП „Пирин“ и ЮНЕСКО е 1078 хектара да се изгради втората кабинкова линия. Но няма конкретно трасе, защото поради забраната за строителство никога концесионерът Юлен АД не е внасял инвестиционно предложение. И не се знае все още къде точно ще минава втората кабина. Това е причината да не се прави екологична оценка – просто на този етап такава е невъзможно да се изработи.

Така че от всичко изброено до тук волята на законодателя за екологичната оценка е ясна - в процеса на изработване на Планове за управление на защитени територии да не се прави ЕО, поради което такава фаза (процедура по ЕО) липсва както в чл.55-63 от ЗЗТ, така и в Наредбата за изготвяне на планове за управление на защитени територии. Затова пък проектите, произтичащи от ПУ са обект на оценка съгласно чл.64-66 от ЗЗТ, което е убягнало на съда, и което гарантира изпълнението на изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Именно затова в последните 20 години не е правена ЕО на планове за управление на Национални и Природни паркове.

Дори Европейската комисия изказа категорична позиция по въпроса. ЕК направи това чрез комисаря по околна среда Кармену Вела, който от началото на годината няколко пъти обясни, че Брюксел не намира нарушения на еврозаконодателството в Пирин.

Третият основен довод в мотивите на ВАС е тълкуванието на няколко решения на ЮНЕСКО от последните години. Но не и от последната Годишна сесия на световната организация, завършила на 4 юли в Бахрейн. Там водената от вицепремиера Валери Симеонов делегация доказа на делегатите от всички държави-членки на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, че проблеми с Пирин ,като обект на световната организация, няма.
 Нещо повече - в заключителният документ конкретно е казано, че едва когато има инвестиционно предложение, то трябва да се подложи на „дълбока оценка“.

И трите тези на съда са несъстоятелни и следващ 5-членен състав на ВАС има голяма вероятност да ги отмени.


     

Последни

Свят

Почина кръстникът на "глобалното затопляне"

   19 Февруари 2019   766    0
Свят

Най-красивите градски паркове в света(Галерия)

   18 Февруари 2019   2694    0