Трейс груп: Ремонтът на пътя край Своге е изпълнен качествено

  04 Октомври 2018, 15:53     3615     1   
     


При рехабилитацията на пътя Мездра- Своге- Нови Искър извършена преди две години, сдружение Трейс Своге е изпълнило качествено и в срок ангажиментите си по целия проект и работата му е приета без забележки. Това се казва в официална позиция на Трейс груп холд.

Според Трейс, при избраната договорна форма за този проект, изпълнителят(Трейс Своге) единствено извършва работите, които са му възложени, без право да изменя или да коригира заданието за строителство. Това означава, че възложителят(Агенция пътна инфраструктура) определя всички елементи на пътя – габарити, криви, наклони, съоръжения за отводняване, избор на настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Въпреки това, от Трейс са установили  несъответствия между реалните данни, които са им зададени и ситуация на трасето и са информирали възложителя.

Ето какво се казва в становището на Трейс:

Какво и как да се изпълни при рехабилитацията на един път се решава от Възложител, проектира се от Проектант, строи се от Изпълнител и се приема от представители на Възложителя. Този процес касае всички елементи на пътя – габарити, криви, наклони, съоръжения за отводняване, избор на настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. При избраната договорна форма от Възложителя за този проект, Изпълнителят единствено извършва работите без право да изменя или да коригира заданието за строителство, стриктно спазвайки го.

Въпреки всичко, при изпълнение на проектното задание Изпълнителят ДЗЗД „Трейс Своге” констатира несъответствие на проекта с реалното съществуващо положение. С писмо от 27.12.2011 г.  Възложителят, Надзорът, Инженерът и Проектантът са информирани, че за 29 км от пътя, което включва и обсъждания участък в Своге, са „установени несъответствия между съществуващото положение и проектното, както по отношение на габарита на пътното платно, така и по отношение на съществуващата и проектната ос на пътя.” Същите са отразени в три броя чертежи по пътни участъци и са предоставени на Възложител, Проектант и Надзор. В писмен отговор до нас Инженерът ни препраща към търсене “на решения в оперативен порядък” с Проектанта за такива участъци, вместо Възложителят да възложи съответното препроектиране, да синхронизира реалното положение с проекта и да го възложи за изпълнение на Изпълнителя.

Техническият проект от една страна съдържа несъответствия с реалните физически данни и ситуация на трасето, а от друга – несъответствия с нормативните изисквания за такъв тип път.

В Обяснителната записка на Проектанта към техническия проект-задание за обекта, са посочени редица несъответствия с нормативните изисквания, между които:

1. „Съществуващите криви са без преходи, като дължините на циркулярната част не отговаря на Наредбата за проектиране на пътища – 2000 г.”;

2. „От км 50+790 до км 75+990 участъкът не отговаря за класа на пътя II-ри, както и за клас на пътя III-ти, поради наличие на криви с радиуси по-малки от 45 за 40 км/час, а около 10% от кривите са за проектна скорост 30 км/час”;

3. ”Над 56% от кривите не отговарят за класа на пътя”;


     

калата08.10.2018 г., 22:10 ч.

Съмнявам се,че някакви обвинения срещу строителите,въобще ще стигнат до съда, след като по всичко личи че са се придържали към зададения им проект. По-интересно е дали някой ще пипне проектантите.