Партия на Зелените за зеления преход

  03 Ноември 2021, 11:58     530     1   
     


Платена публикация

Решението на ЕС за превръщане на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. е свързано с прехода към устойчива зелена икономика. Европейският зелен пакт (не зелена сделка) е пътна карта с ключови политики,насочен към това да превърне климатичните, екологичните и природни ресурсни предизвикателства във възможности за природосъобразеност във всички сфери. Мерките включват значително намаляване на вредните емисии, инвестиране в авангардни научни изследвания и иновации за опазване на околната среда в Европа. Подкрепен от инвестиции в екологични технологии, устойчиви решения и нови предприятия, Европейският зелен пакт (ЕЗП) цели да изиграе ролята на нова стратегия за растеж на ЕС. 

Пътната карта (ЕЗП) предвижда действия в следните основни направления така както ги е формулирал: 

- Чиста енергия. Възможности за алтернативни, по-чисти източници на енергия;

- Устойчива промишленост. Начини за гарантиране на по-устойчиви, съобразени в по-голяма степен с околната среда производствени цикли;

- Устойчива мобилност. Насърчаване на използването на по-устойчиви транспортни средства;

- Устойчиво земеделие. Устойчивост в селското стопанство и селските райони на ЕС благодарение на общата селскостопанска политика (ОСП);

- От фермата до трапезата. Начини за осигуряване на по-устойчива хранителна верига.

- Биоразнообразие. Мерки за защита на нашата крехка екосистема;

- Устойчиво строителство. Необходимост от по-чист и енергоспестяващ строителен сектор;

- Премахване на замърсяването. Мерки за бързо и ефикасно намаляване на замърсяването;

- Климатични действия. Да направим климата на ЕС неутрален до 2050 г. (Декарбонизация).

Основни финансови механизми са:

План за инвестиции към Европейския зелен пакт и Механизъм за справедлив преход. 

Финансови средства са заложени и като процентни квоти за „зелен преход” (%-ти) в: Кохезинните фондове; Фондовете за регионално развитие; Плана за действие за кръгова икономика с акцент върху устойчивото използване на ресурсите;Европейската промишлена стратегия;Стратегията „От фермата до трапезата“ за повишаване на устойчивостта на продоволствените системи;Европейски пакт за климата; Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и за защита на уязвимите природни ресурси на нашата планета;както и във финансирането на Плановете за възстановяване и устойчиво развитие 2021—2027 г.

Европейският зелен пакт предвижда преходът да е справедлив и приобщаващ за всички. В тази връзка, ЕС планира да предостави целева финансова подкрепа и техническа помощ, за да помогне на хората, предприятията и регионите, които са най-силно засегнати от прехода към екологосъобразна декарбонизирана икономика. Това основно ще става чрез механизма за справедлив преход, който ще помогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони. (Само за сведение: България все още не се е присъединила към този Механизъм, докато Германия, Полша и още пет страни вече ползват средства от него по проекти за преход) 

Тези кратки бележки „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” публикува в отговор на небивалиците, които битуват в общественото и медииното пространство за същността и съдържанието на Европейския зелен пакт (зелена сделка за търгашите,усвояващи Европари). За да се разбере, че това не е приумица на някъкви си „зелени” човечета, а обективно необходими действия за спасяване на природата, а следователно и на живота на планатата Земя. Те сега, може да не са най-точно формулирани и планирани, но в процеса на тяхното реализиране те  ще бъдат оптимизирани и съобразявани с развитието на нуката и технологиите.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


     

Алекс04.11.2021 г., 14:15 ч.

Ето това е истинската партия на Зелените! Нямат нищо общо с онзи престъпник Тома Белев и WWF, а наистина участват в акции за опазване на българската природа!