Провежда се преброяване на лалугерите в България

  20 Май 2020, 15:19     1643     0   
     


В момента се провежда преброяване на лалугерите в България.

Досега експертите, работещи в Североизточна България, посетиха 22 работни площадки, които са разположени в Северното Черноморско крайбрежие и Дунавската равнина. Част от старите колонии на вида са потвърдени. Най-често са отчитани дупките, а самите животни по-рядко. Установена е поне една нова колония на лалугери, посочват екипите. Констатирани са различни заплахи, като замърсяване с битови и строителни отпадъци, разораване на пригодни местообитания. Работата в двата района на България продължава до края на май, съобщиха от сдружението.

Лалугерът е дребен наземен бозайник от семейство „Катерици“. Живее на колонии, където прави сложна система от дупки и тунели, в които се укрива от хищници, ражда малки и презимува в хибернация. Той е ендемичен вид за Централна и Югоизточна Европа и в момента популацията му е фрагментирана и сериозно намалява в целия му ареал. Лалугерът е важна част от екосистемите, тъй като е в основата на хранителната верига и от наличието му зависят други популации на редки и застрашени видове като ловен сокол, царски орел, степен пор, пъстър пор, скален орел и др.

Лалугерът е застрашен от изчезване вид. Основната заплаха е разрушаването на неговите местообитания. Затова е обявен за строго защитен вид съгласно международно, европейско и национално законодателство.

Мониторингът се извършва от ДЗЗД „ЕНВИМОН“ в рамките на изпълнението на проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.