Национален парк Пирин

Гостоприемна и сурова, величествената Пирин планина е разположена в югозападна България, между долините на реките Струма и Места.  Пирин е една от най-старите планини в Европа. Последното...

Национален парк Рила

Национален парк "Рила" е създаден, за да съхрани природата на планината и свързаните с нея традиции и поминък на местното население. Национален парк от 24 февруари 1992г.

Национален парк Централен Балкан

Национален парк "Централен Балкан" е разположен в сърцето на Стара планина. Той опазва уникално богатство от горски масиви, растителни и животински видове.Тук дивата природа е изваяла...

Природен парк Беласица

Природен парк „Беласица” е най-новият природен парк в България. Той е обявен със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Обявяването му е с цел: Опазване на...

Природен парк Българка

Природен парк "Българка" е обявен със заповед №РД-775 от 09.08.2002 г. на МОСВ с цел опазване, възстановяване и подържане на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Централна Стара планина,...

Природен парк Витоша

Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров. Обявен е една година след Лондонското определение за национални паркове. През 1936 г., под влияние на Съюза за защита на природата –...

Природен парк Врачански балкан

Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан” е специализирано териториално поделение на Изпълнителна Агенция по Горите. Тя е изградена в съответствие с чл. 52, т. 2 от Закона за защитените...

Природен парк Златни пясъци

Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда...

Природен парк Персина

Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като...

Природен парк Рилски манастир

Природен парк “Рилски манастир” заемащ площ от 25253,2 ха, и е един от най-големите природни паркове в България . Той изцяло попада на територията на община Рила и обхваща средно и...

Природен парк Русенски лом

В източната част на Дунавската хълмиста равнина на около 20 км. южно от гр. Русе се намира един уникален и живописен кът на родната природа - Природен Парк "Русенски Лом". Паркът носи името на...

Природен парк Сините камъни

Министерство на околната среда и водите прекатегоризира Народен парк “Сините камъни” в Природен, съгласно новоприетия Закон за защитените територии; На 5 август 2002 г. територията на...

Природен парк Странджа

Природен парк „Странджа“ е най-обширната българска защитена територия. Днес на територията на ПП „Странджа“ се намират 21 населени места с около 5000 души население. В границите на защитената...

Природен парк Шуменско плато

ПП "Шуменско плато" е разположен на едноименното Шуменско плато. Обявен е за защитена територия на 5 февруари 1980 г. с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове, платовидния...